Gravity Perks + Addons

20/06/2021| Quản trị viên

Plugin Gravity Perks cho phép bạn dễ dàng cài đặt và quản lý các tính năng nâng cao dễ sử dụng (còn gọi là “đặc quyền”) cho Gravity Forms.

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Gravity Perks - WordCount Addon - V1.6.4
Gravity Perks - Randomizer - V2.0
Gravity Perks - Preview Submission - V1.3.17
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.60
Gravity Perks - Limit Submissions Addon - V1.1.16
Gravity Perks - Email Users Addon - V2.0.7
Gravity Perks - Conditional Pricing - V2.0.9
Gravity Perks - Advanced Phone Field Addon - V1.0.25
Gravity Perks - UniqueID - V1.5.9
Gravity Perks - Page Transitions Addon - V1.0.28
Gravity Perks - File Upload Pro - V1.3.18
Gravity Perks - Entry Blocks - V1.0-beta1.4
Gravity Perks - Conditional Pricing - V2.0.8
Gravity Perks - Blocklist Addon - V1.3.8
Gravity Perks - Advanced Calculations - V1.0.21
Gravity Perks - Unique ID - V1.5.8
Gravity Perks - Populate Anything - V2.0.40
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.59
Gravity Perks - File Upload - V1.3.17
Gravity Perks - CopyCat - V1.4.79
Gravity Perks - Base Plugin - V2.3.7
Gravity Perks - Populate Anything - V2.0.39
Gravity Perks -Inventory Addon - V1.0-beta-3.39
Gravity Perks - File Renamer - V1.0.7
GravityPerks - Entry Blocks - V1.0-beta-1.3
Gravity Perks - CopyCat - V1.4.78
Gravity Perks - Conditional Pricing - V2.0.7
Gravity Perks - Advanced Select - V1.1.6
Gravity Perks - UniqueID - V1.5.7
Gravity Perks - Entry Blocks - V1.0-beta-1.2
Gravity Perks - Conditional Pricing - V2.0.6
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.58
Gravity Perks - Limit Submissions Addon - V1.1.15
Gravity Perks - Inventory Addon - V1.0-beta-3.34
Gravity Perks - File Upload Pro - V1.3.16
Gravity Perks - Entry Blocks - V1.0-beta-1.1
Gravity Perks - Conditional Pricing - V2.0.5
Gravity Perks - Address Autocomplete Addon - V1.2.21
Gravity Perks - Advanced Phone Field Addon - V1.0.23
Gravity Perks - Advanced Select - V1.1.3
Gravity Perks - Post Content Merge Tags - V1.3.14
Gravity Perks - Populate Anything - V2.0.35
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.53
Gravity Perks - Inventory Addon - V1.0-beta-3.32
Gravity Perks - Entry Blocks - V1.0-alpha-2.35
Gravity Perks - Date Time Calculator - V1.0-beta-4.17
Gravity Perks - Conditional Pricing - V2.0.3
Gravity Perks - Auto Login Addon - V2.2.5
Gravity Perks - Preview Submission - V1.3.16
Gravity Perks - Copy Cat - V1.4.76
Gravity Perks - Address Autocomplete Addon - V1.2.20
Gravity Perks - UniqueID - V1.5.4
Gravity Perks - Multi-Page Navigation - V1.2.8
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.52
Gravity Perks - Reload Form Addon - V2.1.8
Gravity Perks - Post Content Merge Tags - V1.3.13
Gravity Perks - Entry Blocks - V1.0-alpha-2.33
Gravity Perks - eCommerce Fields - V1.2.28
Gravity Perks - Advanced Calculations - V1.0.18
Gravity Perks - Address Autocomplete Addon - V1.2.19
Gravity Perks - Populate Anything - V2.0.32
Gravity Perks - Notification Scheduler - V1.3.8
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.50
Gravity Perks - Multi-Page Navigation - V1.2.6
Gravity Perks - Limit Submissions Addon - V1.1.14
Gravity Perks - Conditional Pricing - V2.0.2
Gravity Perks - Better User Activation Addon - V1.2.11
Gravity Perks - eCommerce Fields - V1.2.27
Gravity Perks - Easy Passthrough Addon - V1.9.29
Gravity Perks - Copy Cat - V1.4.75
Gravity Perks - Entry Blocks - V1.0-alpha-2.32
Gravity Perks - Conditional Logic Dates Addon - V1.2.17
Gravity Perks - Advanced Phone Field Addon - V1.0.22
Gravity Perks - Advanced Calculations - V1.0.17
Gravity Perks - Read Only Addon - V1.9.20
Gravity Perks - Multi - Page Navigation - V1.2.5
Gravity Perks - Media Library - V1.2.29
Gravity Perks - Base Plugin - V2.3.6
Gravity Perks - Reload Form Addon - V2.1.7
Gravity Perks - Notification Scheduler - V1.3.7
Gravity Perks - File Upload Pro - V1.3.14
Gravity Perks - Address Autocomplete Addon - V1.2.18
Gravity Perks - Conditional Pricing - V2.0
Gravity Perks - Unique ID - V1.5.3
Gravity Perks - Preview Submission - V1.3.15
Gravity Perks - Page Transitions Addon - V1.0.27
Gravity Perks - Live Preview - V1.6.10
Gravity Perks - Limit Submissions Addon - V1.1.13
Gravity Perks - eCommerce Fields - V1.2.26
Gravity Perks - Conditional Logic Dates Addon - V1.2.16
Gravity Perks - Auto Login Addon - V2.2.4
Gravity Perks - Advanced Select - V1.1.1
Gravity Perks - Advanced Calculations - V1.0.16
Gravity Perks - Word Count Addon - V1.6.3
Gravity Perks - Inventory Addon - V1.0-beta-3.27
Gravity Perks - Populate Anything - V2.0.27
GravityPerks - Nested Forms - V1.1.45
GravityPerks - Post Content Merge Tags - V1.3.12
Gravity Perks - Page Transitions Addon - V1.0.24
Gravity Perks - Conditional Pricing - V1.4.9
Gravity Perks - Entry Blocks - V1.0-alpha-2.30
Gravity Perks - CopyCat - V1.4.72
Gravity Perks - Address Autocomplete Addon -V1.2.17
Gravity Perks - Conditional Logic Dates Addon - V1.2.13
Gravity Perks - ReadOnly - V1.9.19
Gravity Perks - Media Library - V1.2.28
Gravity Perks - Inventory Addon - V1.0-beta3.26
Gravity Perks - File Upload Pro - V1.3.13
Gravity Perks - Email Users - V2.0.6
Gravity Perks - Easy Passthrough Addon - V1.9.28
Gravity Perks - Advanced Phone Field Addon - V1.0.19
Gravity Perks - Advanced Calculations - V1.0.15
Gravity Perks - File Renamer - V1.0.6
Gravity Perks - Date Time Calculator - V1.0 beta-4.16
Gravity Perks - Address Autocomplete - V1.2.16
Gravity Perks - UniqueID - V1.5
Gravity Perks - Multi-Page Navigation - V1.2.4
Gravity Perks - Populate Anything - V2.0.18
Gravity Perks - Entry Blocks - V1.0-alpha-2.29
Gravity Perks - CopyCat - V1.4.69
Gravity Perks - ReadOnly Addon - V1.9.18
Gravity Perks - Page Transitions Addon - V1.0.22
Gravity Perks - Notification Scheduler - V1.3.6
Gravity Perks - Advanced Select - V1.0.1
Gravity Perks - Limit Dates - V1.1.25
Gravity Perks - eCommerce Fields - V1.2.22
Gravity Perks - Randomizer - V1.0.5
Gravity Perks - Live Preview - V1.6.8
Gravity Perks - Conditional Pricing - V1.4.8
Gravity Perks - Address Autocomplete - V1.2.15
Gravity Perks - Inventory Addon - V1.0- beta-3.25
Gravity Perks - Advanced Phone Field Addon - V1.0.17
Gravity Perks - Advanced Select - V1.0
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.34
Gravity Perks - Limit Submissions Addon - V1.1.12
Gravity Perks - Limit Checkboxes - V1.3.13
Gravity Perks - Email Users Addon - V2.0.5
Gravity Perks - Easy Passthrough Addon - V1.9.23
GravityPerks -Base Plugin - V2.3.4
Gravity Perks - Post Content Merge Tags - V1.3.11
Gravity Perks - Reload Form Addon - V2.1.6
Gravity Perks - ReadOnly Addon - V1.9.17
Gravity Perks - Populate Anything - V2.0.9
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.33
Gravity Perks - Inventory Addon - V1.0-beta-3.24
Gravity Perks - eCommerce Fields - V1.2.20
Gravity Perks - CopyCat - V1.4.65
Gravity Perks - Easy Passthrough Addon - V1.9.21
Gravity Perks - QRCode Addon - V1.0.10
Gravity Perks - Populate Anything - V2.0.7
Gravity Perks - Page Transitions - V1.0.18
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.31
Gravity Perks - Limit Submissions - V1.1.11
Gravity Perks - Limit Dates - V1.1.24
Gravity Perks - Disable Entry Creation - V2.0.3
Gravity Perks - Advanced Phone Field - V1.0.16
Gravity Perks - MultiPage Navigation - V1.2.2
Gravity Perks - eCommerce Fields - V1.2.19
Gravity Perks - CopyCat - V1.4.64
Gravity Perks - Conditional Pricing - V1.4.7
Gravity Perks - Conditional Logic Dates Addon - V1.2.12
Gravity Perks - AutoList Field - V1.0.4
Gravity Perks - Reload Form - V2.1.5
Gravity Perks - Post Content Merge Tags - V1.3.10
Gravity Perks - Limit Dates - V1.1.23
Gravity Perks - Inventory - V1.0-beta-3.22
Gravity Perks - File Upload - V1.3.10
Gravity Perks - EntryBlocks - V1.0-alpha2.22
Gravity Perks - Advanced Calculations - V1.0.12
Gravity Perks - Address Autocomplete - V1.2.13
Gravity Perks - Read Only - V1.9.16
Gravity Perks - Populate Anything - V2.0.3
Gravity Perks - Date Time Calculator - V1.0-beta 4.15
Gravity Perks - Conditional Logic Dates - V1.2.11
Gravity Perks - QRCode Addon - V1.0.9
Gravity Perks - Notification Scheduler - V1.3.2
Gravity Perks - LivePreview - V1.6.7
Gravity Perks - Limit Submissions Addon - V1.1.8
Gravity Perks - Easy Passthrough Addon - V1.9.20
Gravity Perks - Advanced Phone Field Addon - V1.0.14
Gravity Perks - Limit Choices - V1.7.13
Gravity Perks - Blacklist - V1.3.6
Gravity Perks - Unique ID - V1.4.14
Gravity Perks - Page Transitions Addon - V1.0.13
Gravity Perks - Inventory Addon - V1.0-beta3.21
Gravity Perks - File Renamer - V1.0.5
Gravity Perks - Entry Blocks - V1.0-alpha-2.21
Gravity Perks - Conditional Pricing - V1.4.6
Gravity Perks - Google Sheets - V1.0-beta-1.9
Gravity Perks - Google Sheets - V1.0-beta-1.6
Gravity Perks - Terms Of Service Addon - V1.4.5
Gravity Perks - Price Range Extension - V1.2.2
Gravity Perks - Limit Dates - V1.1.22
Gravity Perks - Conditional Logic Dates Addon - V1.2.9
Gravity Perks - Populate Anything - V1.2.52
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.25
Gravity Perks - Limit Choices - V1.7.12
Gravity Perks - UniqueID -V1.4.13
Gravity Perks - Page Transitions Addon - V1.0.11
Gravity Perks - Multi-Page Navigation - V1.2
Gravity Perks - Limit Checkboxes - V1.3.12
Gravity Perks - Easy Passthrough Addon - V1.9.19
Gravity Perks - DateTime Calculator -V1.0-beta4.14
Gravity Perks -CopyCat -V1.4.63
Gravity Perks -QRCode Addon - V1.0.8
Gravity Perks - Populate Anything - V1.2.49
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.23
Gravity Perks - Inventory Addon -V1.0-beta-3.18
Gravity Perks - File Upload Pro - V1.3.8
Gravity Perks - Entry Blocks - V1.0-alpha-2.17
Gravity Perks - Conditional Pricing - V1.4.5
Gravity Perks - Notification Scheduler - V1.3.1
Gravity Perks - File Upload Pro - V1.3.7
Gravity Perks - Advanced Phone Field Addon - V1.0.11
Gravity Perks - Limit Dates - V1.1.21
Gravity Perks - QR Code Addon - V1.0.4
Gravity Perks - Page Transitions Addon - V1.0.7
Gravity Perks - Notification Scheduler - V1.3
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.18
Gravity Perks - Limit Dates - V1.1.20
Gravity Perks - Entry Blocks - V1.0-alpha-2.11
Gravity Perks - eCommerce Fields - V1.2.18
Gravity Perks - Better User Activation Addon - V1.2.10
Gravity Perks - Populate Anything - V1.2.43
Gravity Perks - Page Transitions Addon - V1.0.5
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.17
Gravity Perks - Copy Cat - V1.4.61
Gravity Perks - Auto Login Addon - V2.2.3
Gravity Perks - Advanced Phone Field Addon -V1.0.10
Gravity Perks - Address Autocomplete Addon- V1.2.12
Gravity Perks - Populate Anything - V1.2.42
Gravity Perks - Nested Forms - V1.1.16
Gravity Perks - Limit Dates - V1.1.19
Gravity Perks - Limit Choices - V1.7.11
Gravity Perks - Inventory Addon - V1.0-beta-3.16
Gravity Perks - Email Users Addon - V2.0.3
Gravity Perks - Blocklist Addon - V1.3.6
Gravity Perks - Copy Cat - V1.4.60
Gravity Perks - Inventory Addon - V1.0-beta-3.12
Gravity Perks - Advanced Phone Field Addon - V1.0.7
Gravity Perks - Conditional Pricing- V1.4.4
Gravity Perks- Advanced Phone Field Addon- V1.0.6
Gravity Perks - QRCode Addon -1.0 (beta2.5)
Gravity Perks - Page Transitions Addon - V1.0(beta2.8)
Gravity Perks -FileRenamer- V1.0.2
Gravity Perks - Reload Form Addon - V2.1.4
Gravity Perks - eCommerce Fields - V1.2.16
Gravity Perks - Easy Passthrough Addon - V1.9.16
Gravity Perks - Address Autocomplete Addon - V1.2.7
Gravity Perks - Conditional Pricing -V1.4.3
Gravity Perks-Address Autocomplete Addon- V1.2.6
Gravity Perks -Unique ID- V1.4.7
Gravity Perks -Terms Of Service Addon -V1.4.4
Gravity Perks -Reload Form Addon -V2.1.3
Gravity Perks- Reload Form Addon- V2.1.1
Gravity Perks - Read Only Addon -V1.9.14
Gravity Perks- Read Only Addon- V1.9.12
Gravity Perks -Randomizer- V1.0.4
Gravity Perks- Randomizer- V1.0.3
Gravity Perks- Preview Submission -V1.3.14
Gravity Perks- Preview Submission- V1.3.13
Gravity Perks- Populate Anything -V1.2.35
Gravity Perks- Populate Anything- V1.2.34
Gravity Perks- Notification Scheduler- V1.2.8
Gravity Perks- Notification Scheduler- V1.2.7
GravityPerks- Nested Forms- V1.1.10
Gravity Perks-Nested Forms- V1.1.8
Gravity Perks- Media Library- V1.2.27
Gravity Perks- Media Library- V1.2.26
Gravity Perks- Limit Submissions Addon- V1.1.4
Gravity Perks- Limit Dates- V1.1.15
Gravity Perks- Limit Dates- V1.1.14
Gravity Perks- Limit Choices- V1.7.8
Gravity Perks- Limit Checkboxes- V1.3.7
Gravity Perks- Inventory Addon- V1.0-beta3.11
Gravity Perks- Inventory Addon- V1.0
Gravity Perks- File Upload Pro- V1.3.4
Gravity Perks- Entry Blocks- V1.0-alpha-1.14
Gravity Perks- Email Users Addon- V2.0.2
Gravity Perks- eCommerce Fields- V1.2.15
Gravity Perks- eCommerce Fields- V1.2.13
Gravity Perks- Date Time Calculator -V1.0-beta4.13
Gravity Perks- Copy Cat- V1.4.58
Gravity Perks- Conditional Pricing- V1.4
Gravity Perks-Better User Activation Addon- V1.2.9
Gravity Perks- AutoList Field- V1.0.3
Gravity Perks-Auto List Field- V1.0.2
Gravity Perks- Advanced Calculations -V1.0.6
Gravity Perks-Address Autocomplete Addon- V1.2.5
Gravity Perks-Address Autocomplete Addon- V1.2.4
Phiên bản 2.2.5 + Addons
Gravity Perks + Addons
  • Phiên bản 2.3.7
  • Download 315
  • Dung lượng 2.3 MB
  • Số phiên bản 291
  • Ngày tạo 20/06/2021
  • Cập nhật 14/06/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x