Paid Memberships Pro + Add Ons

28/11/2022| Quản trị viên

Plugin Paid Memberships Pro có chức năng hạn chế nội dung với khách và chỉ cho phép chúng hiển thị với những người dùng trả phí, quản lý đăng ký thành viên với các khoản thanh toán định kỳ, form đăng ký người dùng, trường hồ sơ tùy chỉnh,...

Xem Demo và hướng dẫn


CÁC PHIÊN BẢN:
File
Paid Memberships Pro - Import Users from CSV Addon - V1.1.1
Paid Memberships Pro - Donations Addon - V2.0
Phiên bản 3.0
Paid Memberships Pro - Multisite Membership Addon - V0.5.2
Paid Memberships Pro - Import Users from CSV Addon - V1.1
Paid Memberships Pro - Membership Maps Addon -V0.7.1
Paid Memberships Pro - Lock Membership Level - V1.0.1
Paid Memberships Pro - Custom Level Cost Text Addon - V0.4.2
Paid Memberships Pro - Advanced Levels Page Shortcode - V1.1
Paid Memberships Pro - Member Directory and Profile Pages Addon - V1.2.6
Paid Memberships Pro - VAT Tax Addon - V0.7.3
Phiên bản 2.12.10
Paid Memberships Pro - Member Network Sites Addon - V0.5.4
Paid Memberships Pro - Import Users from CSV Addon - V1.0
Paid Memberships Pro - Affiliates Addon - V0.6.1 (Light weight Affiliate Tracking)
Phiên bản 2.12.8
Paid Memberships Pro - Advanced Levels Page Shortcode - V1.0
Paid Memberships Pro - Add Member From Admin Addon - V0.7.2
Paid Memberships Pro - Multisite Membership Addon - V0.5.1
Paid Memberships Pro - Extra Expiration Warning Emails - V1.0
Paid Memberships Pro - Recurring Payment Email Reminders Addon - V1.0
Paid Memberships Pro - Variable Pricing Addon - V0.4.6
Paid Memberships Pro - State Dropdowns Addon - V0.4.4
Paid Memberships Pro - Reports Dashboard Addon - V1.0
Paid Memberships Pro - Affiliates Addon - V0.6.1
Paid Memberships Pro - Approvals Addon - V1.5.1
Paid Memberships Pro - Multisite Membership Addon - V0.5
Paid Memberships Pro - Gift Levels Addon - V1.0.4
Phiên bản 2.12.6
Paid Memberships Pro - Signup Shortcode Addon - V0.3.2
Paid Memberships Pro - Group Discount Codes Addon - V0.4
Phiên bản 2.12.4
Paid Memberships Pro - State Dropdowns - V0.4.2
Paid Memberships Pro - Pay by Check Addon - V0.11.3
Paid Memberships Pro - V2.12.3
Paid Memberships Pro - Membership Maps Addon - V0.6
Paid Memberships Pro - Failed Payment Limit Addon - V0.3
Paid Memberships Pro - Auto Renewal Checkbox - V0.3.1
Paid Memberships Pro - Pay by Check Addon - V0.11.2
Paid Memberships Pro - Multiple Memberships Per User - V0.8.4
Paid Memberships Pro - Membership Card Addon - V1.1.2
Paid Memberships Pro - Donations Addon - V1.1.3
Paid Memberships Pro - Advanced Levels Page Shortcode - V0.2.6
Paid Memberships Pro - VAT Tax Addon - V0.7.2
Paid Memberships Pro - Courses Addon - V1.2.5
Paid Memberships Pro - Social Login Addon - V1.0
Paid Memberships Pro - Custom Post Type - V1.0.1
Phiên bản 2.12.2
Paid Memberships Pro - State Dropdowns Addon - V0.4.1
Paid Memberships Pro - Lock Membership Level - V0.4
Paid Memberships Pro - User Pages Addon - V0.7
Paid Memberships Pro - Invite Only Membership - V0.3.5
Paid Memberships Pro - Email Confirmation Addon - V0.7
Paid Memberships Pro Sponsored Group Members - V0.10.2
Paid Memberships Pro - Member Directory and Profile Pages - V1.2.4
Paid Memberships Pro - WooCommerce Addon - V1.8
Paid Memberships Pro - Courses Addon - V1.2.3
Paid Memberships Pro - User Pages Addon - V0.6
Paid Memberships Pro - Nav Menus Addon -V0.4
Paid Memberships Pro - Membership Card Addon -V1.1.1
Paid Memberships Pro - Set Expiration Date Addon - V0.6.1
Paid Memberships Pro - Approvals Addon - V1.5
Paid Memberships Pro - V2.11.0
Paid Memberships Pro - Sponsored Group Members - V0.10.1
Paid Memberships Pro - V2.10.6
Paid Memberships Pro - Developers Toolkit Addon - V0.8.1
Paid Memberships Pro - Subscription Delays Addon - V0.5.5
Paid Memberships Pro - Slack Integration - V1.1.1
Paid Memberships Pro - Signup Shortcode Addon - V0.3.1
Paid Memberships Pro - Add Name to Checkout - V0.6.1
Phiên bản 2.10.3
Paid Memberships Pro - WooCommerce Addon - V1.7.7
Paid Memberships Pro - Variable Pricing Addon - V0.4.5
Paid Memberships Pro - Stripe Billing Limits Addon - V1.0
Paid Memberships Pro - Custom Level Cost Text Addon - V0.4.1
Paid Memberships Pro - Courses Addon - V1.2.1
Paid Memberships Pro - Advanced Levels Page Shortcode - V0.2.5
Paid Memberships Pro V2.9.11
Paid Memberships Pro - Gift Levels Addon - V1.0.3
Paid Memberships Pro - Sponsored Group Members - V0.10
Paid Memberships Pro - Proration Addon - V0.3.1
Paid Memberships Pro - Membership Maps Addon -V0.5
Paid Memberships Pro - Member History Addon - V0.3.1
Paid Memberships Pro - Goals ProgressBar Addon - V1.1
Paid Memberships Pro - V2.9.8
Paid Memberships Pro - Advanced Levels Page Shortcode -V2.4
Paid Memberships Pro - WooCommerce Addon - V1.7.4
Paid Memberships Pro - V2.9.6
Paid Memberships Pro - V2.9.5
Paid Memberships Pro - Reports Dashboard Addon - V3.1
Paid Memberships Pro - Pay Fast Gateway Addon - V1.3.0
Paid Memberships Pro - Member Network Sites Addon - V0.5.2
Paid Memberships Pro - Member Directory and Profile Pages Addon - V1.2.3
Paid Memberships Pro - LearnDash LMS- V1.3.5
Paid Memberships Pro - Import Users from CSV Addon- V0.4
Paid Memberships Pro - Developers Toolkit Addon -V0.7
Paid Memberships Pro - Courses Addon - V1.1
Paid Memberships Pro - AutomatorWP - V1.0.5
Paid Memberships Pro - Add Member From Admin Addon - V0.7.1
Paid Membership Pro - LearnPress Addon- V4.0.2
Paid Memberships Pro + Add Ons
  • Phiên bản 3.0
  • Download 257
  • Dung lượng 7 MB
  • Số phiên bản 100
  • Ngày tạo 28/11/2022
  • Cập nhật 18/04/2024
Vui lòng đăng nhập để tải Plugin & Theme
0 0 Đánh giá
Đánh giá Plugin
Categories:
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
×
Chào mừng thành viên mới
0
Bạn cần hỏi thêm về plugin, hãy bình luận.x
()
x